Roztoky

 

Roztokem rozumíme homogenní směs skládající se nejméně ze dvou látek, jejichž zastoupení můžeme v určitých mezích plynule měnit.

Roztok se skládá z rozpouštědla a rozpouštěné látky:

-          rozpouštědlo je látka, která je v soustavě v nadbytku

-          ve vodných ¤ je vždy rozpouštědlem voda

-          v ¤ vzniklých smísením látky pevné nebo plynné s kapalnou je rozpouštědlem kapalina

 

roztok vzniká rozpuštěním látek v daném rozpouštědle:

1.       rozpouštěná látka se postupně rozptyluje mezi částice rozpouštědla, z ¤ ji lze získat v nezměněné formě; kyslík, dusík; cukr ve vodě

2.       mezi rozpouštěnou látkou a rozpouštědlem probíhá chemická reakce, která trvale mění povahu rozpouštěné látky; kovy v kyselinách, amoniak ve vodě

 

Roztoky se dělí:

1. Podle vlastností rozpouštěné látky na:

a)      neelektrolyty – vznikají rozpouštěním látek, jejichž molekuly jsou nepolární. Do ¤ přecházejí ve formě molekul; roztoky jsou nepolární, neobsahují volně pohyblivé ionty

b)      elektrolyty – vznikají rozpouštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. Vzniklý roztok obsahuje pohyblivé el. nabité ionty – vede el. proud

 

2. Podle skupenství na:

a)      pevné (slitiny kovů)

b)      kapalné (kapalná, plynná nebo pevná látka rozpuštěna v kapalném rozpouštědle)

c)      plynné (vzduch)

 

¤ nasycený – za daných podmínek se  v něm nerozpustí více rozpouštěné látky (vzniká rovnovážný stav, kdy množství látky rozpuštěné a vyloučené jsou si rovny)

¤ nenasycený – za daných podmínek se v něm rozpustí další množství rozpouštěné látky

¤ přesycený

 

Rozpustnost látky – v určitém rozpouštědle je dána hmotností (látkovým množstvím) látky, která se za daných podmínek (teplota, tlak) rozpustí v hmotnostním nebo objemovém množství rozpouštědla za vzniku nasyceného roztoku

 

Vyjadřování složení roztoku:

 

1.       Hmotnostní zlomek látky B, wB

 wB = mB / mr               mB = hmotnost rozpuštěné látky

                                    mr = hmotnost roztoku

mr  = mB + mR               mr = hmotnost rozpouštědla

vynásobením hmotnostního zlomku wB stem získáme hmotnostní procento látky: B = wB x 100

 

2.       Objemový zlomek látky B, φB

             φB = VB/ Vr    VB = objem rozpouštěné látky

                                   Vr = objem roztoku

            Vr = VB + VR   VR = objem rozpouštědla

Vynásobením objemového zlomku stem získáme objemové procento látky:          B = φB x 100

 

3.       Molární zlomek látky B, XB

XB = nB / ∑ini        nB = látkové množství látky B

                             ini = součet látkových množství všech látek v roztoku

 

 

 

4.       Látková koncentrace cB látky B

cB = nB / V             V = objem roztoku

jednotka: mol.m-3, mol.dm-3

molarita

 

 

5.       Hmotnostní koncentrace látky B, cB

cB = mB / V                       mB = hmotnost rozpuštěné látky

jednotka: kg.m-3,g.dm-3, mg.cm-3

 

molarita – počet molů látky v litru roztoku

X = nB / ∑ini

počet molů n = m / M  M = součet relativních atomových hmotností

 

normalita – počet valů látky v jednom l roztoku

1 val = 1 mol / U           U = počet H atomů (např. v kyselině H3PO4 ), v hydroxidech dělíme počtem skupin OH

 

Při ředění ¤ se používá tzv. křížové pravidlo

60%                                        10 dílů

                        10%                                        ředíme v poměru 1/5

0%                                          50 dílů

 

 

Homogenní disperzní soustava dvou či více chem. látek(rozpouštědlo, rozp. látka)